Công b? và ban giao h? s? quy ho?ch vincity Tây M? - Forum Gametronik
IPB

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )

 
Reply to this topicStart new topic
> Công b? và ban giao h? s? quy ho?ch vincity Tây M?
vincityhn1
posté 20/09/18 - 07:48
Message #1


Recrue


Groupe : Members
Messages : 1
Inscrit : 20/09/18
Membre no 71 741Vincity Tây M? ??i M? là mot nhung du an thuoc t?p ?oàn vingroup. Tuy chua chính th?c ra m?t nh?ng d? án nh?n ???c r?t nhi?u s? chú ý c?a khách hang c?ng nh? nhà ??u t?. D??i ?ây là v?n b?n công b? và ban giao ho so quy ho?ch vincity Dai Mo Tay Mo m?i nh?t ???c ???c c?p nh?t.Công b? quy ho?ch vincity Tây M? ??i M?

Theo công b? t? ch? ??u t?, d? án vincity Tây M? ??i M? ???c quy ho?ch t?i phân khúc gi?a ph??ng Tây M? và ??i M?, qu?n Nam T? Liêm, Hà N?i. V?i di?n tích quy mô d? ki?n 280ha và dân s? quy ho?ch kho?ng 80.000 ng??i.

Theo ?úng ranh gi?i ?ã ???c xác ??nh tr??c ?ó. D? án chung c? vincity ??i M? Tây M? có phía B?c giáp sông C?u Ngà cùng khu b?o tàng l?ch s? quân ??i Vi?t Nam.

Phía ?ông giáp QL 70, song Nhu? cùng khu dân c? s?m u?t ph??ng ??i M?.

Phía Nam giáp sông C?u Tri?n, khu dân c? ph??ng Tây M?, ??i M? và m?t ph?n ???ng ???c quy ho?ch (???ng 72)

Phía tây giáp d? án khu ?ô th? hai bên ???ng là Lê Tr?ng T?n – Geleximco cùng tuy?n ???ng Lê Tr?ng T?n.

Th?c hi?n nghiêm ch?nh theo s? ch? ??o c?a th? t??ng chính ph? và c? th? hóa ph??ng pháp quy ho?ch th? ?ô Hà N?i.

Quy ho?ch vincity Dai Mo và ?i?u ch?nh chi ti?t d? án quy ho?ch làm hai ph?n ?ó là khu ?ô th? S3 và khu ?ô th? GS. Ph?n khu ?ô th? S3 chia theo t? l? 1/5000 v?i l?n l??t các ô quy ho?ch nh? C3, C5, F1, F2, F3, F4, F5, F6. V? ph?n khu ?ô th? GS c?ng s? ???c chia theo t? l? 1/5000 nh? khu ?ô th? S3. Tuy nhiên chúng s? ???c chia thành các ô quy ho?ch nh? GS4-1, GS-4.1,…V?i m?c tiêu ?áp ?ng tri?t ?? nhu c?u phát tri?n chung theo h??ng ?ô th? hóa thành ph? theo nguyên th?c ??ng b? gi?a quy mô dân s? và các ??nh h??ng t? ch?c , thi?t k? không gian, c? s? h? t?ng k? thu?t, xã h?i.Xây d?ng khu ?ô th? m?i tiên ti?n, hi?n ??i g?n li?n v?i tuy?t ???ng s?t ?ô th?, giao thông c?ng nh? tình hình ?ô th? trong khu v?c. K?t h?p hoàn h?o gi?a h? t?ng k? thu?t, h? t?ng xã h?i và ??m b?o m?t ?? xây d?ng, m?t ?? dân c? sinh s?ng h?p lý nh?t. T? ?ó t?o c? s? ?? góp ph?n th?c hi?n k? ho?ch phân b? dân c? so cho phù h?p khu v?c n?i ?ô Hà N?i.

D? án quy ho?ch vincity Tây M? ??i M? mang l?i công d?ng ?a chi?u, phù h?p v?i t?t c? ??i t??ng khách hàng nh?t là nh?ng ng??i lao ??ng có m?c thu nh?p trung bình, thu nh?p th?p. T? ?ó thúc ??y kinh t? khu v?c phía Tây nói riêng Hà N?i nói chung lên m?t t?m cao m?i.

Lên k? ho?ch, t? ch?c v?i không gian ki?n trúc, quanh c?nh hi?n hòa g?n bó v?i dân c? t??ng lai sinh s?ng. K?t h?p v?i các d? án ??u t? ?i tr??c, xây d?ng h? th?ng c?nh quan ki?n trúc ??p theo d?c tr?c ???ng và các khu v?c lân c?n. Phát tri?n h? th?ng h? t?ng h?p lý, ??t chu?n k?t n?i gi?a khu v?c xây d?ng m?i và khu v?c hi?n h?u ??m b?o ng??i dân sinh s?ng n?i ?ây thu?n ti?n ?i l?i, không ách t?c giao thông.

>>>Bài vi?t liên quan: https://vincitytaymodaimo.vn/vincity-tay-mo/
Ngoài ra m?t ?? xây d?ng th?p, ?a ph?n h??ng t?i xây d?ng c?nh quan công viên xanh mang ??n cho dân c? sinh s?ng m?t không gian sinh thái thoáng ?ãng, trong lành.

Bên c?nh ?ó khu ngh?a trang thu?c ph??ng Tây M? tr??c m?t s? ???c qu?n lý nghiêm ch?t không m? r?ng quy m? ngh?a trang, ki?m soát và ??m b?o v? sinh môi tr??ng không gian trong lành nh?t.

Trên ?ây là nh?ng thông tin c?a d? án quy ho?ch vincity Tây M? ??i M?. Hy v?ng bài vi?t s? mang ??n cho b?n nh?ng thông tin b? ích ?? b?n l?a ch?n ???c n?i an c? l?p nghi?p t?t nh?t.

Xem thêm: https://vincitytaymo.livejournal.com/
Ce message a été modifié par vincityhn1 - 12/10/18 - 02:27.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 RSS Version bas débit Nous sommes le : 10/12/19 - 00:10